Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi potěšeni, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je obzvláště prioritní pro management mmb media agency Czech s.r.o. Využití internetových stránek mmb media agency Czech s.r.o. je možné bez uvedení osobních údajů; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný zákonný základ pro takové zpracování, získáváme obecně souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů jednotlivých zemí. předpisy platné pro mmb media agency Czech s.r.o. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Mediální agentura MMB Czech jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy dat však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů právo předávat nám osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů mmb media agency Czech s.r.o. vychází z termínů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom nejprve vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující termíny:

 • a) Osobní data

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzikální, fyziologické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b)Subjekt údajů

  Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Ppracovává se

  Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, např. Shromažďováním, zaznamenáváním, organizováním, strukturováním, uchováváním, úpravou nebo úpravami, vyhledáváním, konzultacemi, používáním, používáním, \ t zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) Profilování

  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v používání osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí. , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto doplňující informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou připsány identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Kontrolér nebo správce odpovědný za zpracování

  Kontrolér nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovit právní předpisy Unie nebo členského státu.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať již třetí stranou či nikoliv. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, však nejsou považovány za příjemce; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné správy musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

 • j) Třetí strana

  Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje. p>

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné označení přání subjektu údajů, kterým prohlásí, nebo prostřednictvím jasného souhlasného opatření, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo její.

2. Jméno a adresa kontrolora

Kontrolér pro účely všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), další zákony na ochranu údajů platné v členských státech Evropské unie a další ustanovení týkající se ochrany údajů:

mmb media agency Czech s.r.o.

Mikuleckého 1308/2

147 00 Praha 4 – Braník

Czech Republic

Phone: +420 241 004 500

Email: info@mmb-media.cz

Website: mmb-media.cz

3. Soubory cookie

Internetové stránky mmb media agency Czech s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se ze znakového řetězce, přes který mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke specifickému internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje, aby navštívené internetové stránky a servery rozlišovaly jednotlivé prohlížeče datových subjektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další cookies. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím použití cookies může mediální agentura MMB Czech Czech Republic poskytnout uživatelům těchto stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Informace a nabídky na našich webových stránkách mohou být pomocí cookie optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak bylo uvedeno výše, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí zadávat přístupová data pokaždé, když je webová stránka zpřístupněna, protože je převzata webovou stránkou, a soubor cookie je tedy uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoliv zabránit nastavení cookies prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče a může tak trvale zakázat nastavení cookies. Navíc již nastavené cookies mohou být kdykoliv vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky mmb media agency Czech s.r.o. shromažďují řadu obecných údajů a informací, když webová stránka nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém dosáhne našich webových stránek (tzv. Referrery), (4) dílčí -websites, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakékoli jiné podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací mediální agentura MMB Czech nevyvodí žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou potřebné k tomu, aby (1) správně poskytovaly obsah našich webových stránek, (2) optimalizovaly obsah našich webových stránek a také jejich reklamu (3) zajišťovaly dlouhodobou životaschopnost našich systémů informačních technologií a webových stránek. a (4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Mediální agentura MMB Czech proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Odběr našich bulletinů

Na internetových stránkách mmb media agency Czech s.r.o. mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru našeho podniku. Vstupní maska ​​použitá pro tento účel určuje, jaká osobní data jsou přenášena, stejně jako při objednání newsletteru od správce.

Mediální agentura MMB Czech informuje své zákazníky a obchodní partnery pravidelně prostřednictvím informačního bulletinu o nabídkách podniků. Informační bulletin podniku může subjekt údajů obdržet pouze tehdy, pokud (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registry subjektu údajů pro zasílání newsletteru. Potvrzovací e-mail bude zaslán na e-mailovou adresu registrovanou subjektem údajů poprvé pro zasílání newsletteru, a to z právních důvodů, v režimu dvojité volby. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je vlastník e-mailové adresy jako subjektu údajů oprávněn k zasílání newsletteru.

Během registrace newsletteru ukládáme také IP adresu počítačového systému přiřazeného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používaného subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pozdější pochopení (možného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží k právní ochraně správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace pro newsletter budou použity pouze k zaslání našeho newsletteru. Účastníci newsletteru mohou být navíc informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby zpravodaje nebo příslušné registrace, což by mohlo být v případě úprav nabídky newsletteru, nebo v případě změny technických okolností. Žádné osobní údaje shromážděné službou newsletteru nebudou předány třetím stranám. Předplatné našeho newsletteru může subjekt údajů kdykoli ukončit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který subjekt údajů dal k zaslání newsletteru, může být kdykoli odvolán. Za účelem zrušení souhlasu je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Je také možné kdykoliv se odhlásit z newsletteru přímo na internetových stránkách kontrolora, nebo sdělit tuto zprávu správci jiným způsobem.

6. Sledování bulletinu

Newsletter MMB mediální agentury Czech obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, aby umožnily záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěšnosti či neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může agentura MMB media Czech Czech zjistit, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu byly vyvolány subjekty údajů.

Tyto osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v bulletinech jsou uloženy a analyzovány správcem s cílem optimalizovat zasílání newsletteru a také lépe přizpůsobit obsah budoucích zpravodajů zájmům dat. předmět. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Subjekty údajů jsou kdykoli oprávněny zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydané postupem dvojí volby. Po zrušení budou tyto osobní údaje správce vymazány. Mediální agentura MMB Czech automaticky považuje odstoupení od obdržení newsletteru za odvolání.

7. Možnost kontaktu prostřednictvím webové stránky

Webové stránky mmb media agency Czech s.r.o. obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa) . Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou osobní údaje přenášené subjektem údajů automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané na základě dobrovolnosti subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

8. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu skladování, nebo pokud to uděluje evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních předpisech, na které podléhá.

Není-li použitelný skladovací účel nebo pokud uplyne doba skladování předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazávány v souladu s právními požadavky.

9. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bezplatnou informaci o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení navíc poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • příslušné kategorie osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro určení tohoto období;
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
  • existenci práva podat stížnost orgánu dozoru;
  • kde nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a významu těchto informací; předpokládané důsledky tohoto zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má navíc právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo, aby byly neúplné osobní údaje vyplněny, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (Právo na zapomenutí)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby od správce získal bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud některý z těchto subjektů platí následující důvody, pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  • Subjekt údajů stáhne souhlas, na němž je zpracování založeno, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o HDP nebo čl. 9 odst. 2 písm. právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 zákona o DPH a neexistují naléhavé důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle § 21 odst. 2 zákona o DPH.
  • Osobní údaje byly neoprávněně zpracovány.
  • Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost v právu Unie nebo členského státu, kterému podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení o rozpočtových pravidlech.

  Pokud se týká některého z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených agenturou MMB media agency Czech, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec mmb media agency Czech s.r.o. se neprodleně postará o okamžité splnění požadavku na výmaz.

  Pokud správce poskytl osobní údaje veřejnosti a je podle čl. 17 odst. 1 povinen vymazat osobní údaje, správce s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, informovat ostatní kontrolory zpracovávající osobní údaje, že subjekt údajů požádal správce o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikace, pokud není vyžadováno zpracování. Potřebná opatření v jednotlivých případech zajistí zaměstnanci mmb media agency Czech s.r.o.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jeden z následujících případů:

  • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybňována po dobu umožňující kontrolorovi ověřit správnost osobních údajů.
  • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho žádá místo toho o omezení jejich použití.
  • Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vyžaduje je subjekt údajů pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení o daních z příjmů až do ověření, zda legitimní důvody správce nenahradily důvody subjektu údajů.

  Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených agenturou MMB media Czech, může se kdykoliv obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Omezení zpracování zajistí zaměstnanec mmb media agency Czech s.r.o.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají a které mu byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek správci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení o HDP, nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o HDP, a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud je to nezbytné. zpracování není nezbytné pro plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředního oprávnění, které mu bylo svěřeno.

  Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 nařízení o právech na ochranu údajů právo na předávání osobních údajů přímo z jednoho správce do druhého, je-li to technicky proveditelné a pokud je to možné. tak nemá nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat jakéhokoli zaměstnance mmb media agency Czech s.r.o.

 • g) Právo namítat

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli vznést námitku proti důvodům, které se týkají jeho konkrétní situace, kdykoli zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, a které je založeno na písmenu e). nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

  Mediální agentura MMB Czech již nebude v případě námitky zpracovávat osobní údaje, pokud nedokážeme prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo za zařízení, nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud mediální agentura MMB Česká republika zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro tento marketing. To platí pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitky proti mediální agentuře MMB Czech ke zpracování pro účely přímého marketingu, mediální agentura MMB Czech Czech pro tyto účely již nebude zpracovávat osobní údaje.

  Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají mmb media agency Czech s.r.o. pro vědecké nebo historické účely nebo pro statistické účely. podle čl. 89 odst. 1 nařízení o DPH, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů prováděných z důvodů veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat jakéhokoli zaměstnance mmb media agency Czech s.r.o. Subjekt údajů je navíc zdarma v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES používat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky týkající se jeho osob, nebo podobně významně ovlivňuje jeho platnost. vzhledem k tomu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, ​​a který rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod subjektu údajů a oprávněných zájmů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, mediální agentura MMB Czech přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo získat lidský zásah ze strany správce, vyjádřit své stanovisko a zpochybnit rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoliv kontaktovat jakéhokoli zaměstnance mmb media agency Czech s.r.o.

 • i) Právo na odnětí souhlasu s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může kdykoliv kontaktovat jakéhokoli zaměstnance mmb media agency Czech s.r.o.

10. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenská setkání na internetu, online komunitu, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat mezi sebou a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílání fotografií a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Provozní společnost Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud člověk žije mimo území Spojených států nebo Kanady, kontrolérem je Facebook Ireland Ltd., náměstí Grand Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do které byla integrována komponenta Facebook (zásuvné moduly Facebook), webový prohlížeč systému informačních technologií společnosti. subjekt údajů je automaticky vyzván ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech zásuvných modulů Facebook je přístupný pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu je Facebook informován o tom, jaká konkrétní podstránka našich webových stránek byla subjektem údajů navštívena.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebook, Facebook detekuje při každém volání na naše webové stránky subjekt údajů – a po celou dobu jejich pobytu na našich internetových stránkách – které konkrétní stránky naší internetové stránky navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, např. tlačítko „Like“ nebo pokud subjekt údajů odešle komentář, pak Facebook tyto informace propojí s osobním uživatelským účtem Facebook subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě na našich webových stránkách subjektem údajů, kdykoliv je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku v době volání na naše webové stránky. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může mu to zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Facebooku před provedením volání na naše webové stránky.

Směrnice o ochraně osobních údajů zveřejněná na Facebooku, která je k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů Facebookem. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují vyloučit přenos dat na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k vyloučení přenosu dat na Facebook.

11. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce řadič integroval komponentu služby Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Web analytics je sběr, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje, mimo jiné, údaje o webové stránce, ze které osoba přišla (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a za jak dlouhou dobu byla stránka zobrazena. Webové analýzy se používají především pro optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics používá řadič aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Prostřednictvím této aplikace společnost Google omezuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů a anonymizuje při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Google používá shromážděná data a informace, mimo jiné, k vyhodnocení využívání našich webových stránek ak poskytování online reportů, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách a pro poskytování dalších služeb týkajících se používání naší internetové stránky pro nás.

Služba Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Při nastavení souboru cookie může společnost Google analyzovat používání našich webových stránek. Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do které byla integrována komponenta Google Analytics, bude internetový prohlížeč systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odesílat data prostřednictvím Komponenta Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google znalosti o osobních údajích, jako je například adresa IP subjektu údajů, který slouží mimo jiné společnosti Google k pochopení původu návštěvníků a kliknutí, a následně k vytvoření zúčtování provizí. / p>

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je například čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup zpřístupněn, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoliv zabránit nastavování cookies prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídající úpravy použitého webového prohlížeče a tím trvale odepřít nastavení cookies. Tato úprava používaného internetového prohlížeče by také bránila službě Google Analytics v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které již služba Google Analytics používá, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitky proti souboru údajů, které jsou generovány službou Google Analytics a které souvisí s používáním této webové stránky, jakož i zpracováním těchto údajů společností Google a možností vyloučit. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče říká službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách internetových stránek nesmí být předávány do služby Google Analytics. Instalaci doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později vymazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je připsatelná jejich sféře kompetencí, nebo je zakázána, je možné provést přeinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně dat společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​na adrese http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena v následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/.

12. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 (1) svítí. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytování jakékoli jiné služby, je zpracování provedeno v souladu s právními předpisy Společenství. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Podléhá naše společnost zákonnému závazku, který vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 1 písm. 6 (1) svítí. c GDPR.
Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životních zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník zranil v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak vycházelo z čl. 1 písm. 6 (1) svítí. d GDPR.
Operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které vykonává naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy jsou nahrazeny zájmy, nebo základních práv a svobod subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto zpracovatelské operace jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

13. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je naším oprávněným zájmem provádět naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.

14. Období, za které budou osobní údaje uloženy

Kritéria pro stanovení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající data běžně vymazávána, pokud již není nezbytná pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

15. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek na uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Objasňujeme, že poskytování osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).

Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, kterou nám subjekt údajů poskytne, a které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouvu s subjektem údajů nelze uzavřít.

Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat jakéhokoli zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů. data.

16. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů Externí ochrany dat Důstojníci , který byl vytvořen ve spolupráci s Media Law Lawers z WBS -ZÁKON.